Czym zajmuje się aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Zazwyczaj zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W Polsce, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, opinię o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany roczny staż pod opieką aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy aktuarialne mają miejsce co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i przeprowadzane są w formie 4-częściowego testu, którego każda część ma 10 pytań które obejmują jeden blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstruowanie produktów w taki sposób, aby oczekiwany poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Kluczowymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza są szacowanie produktów ubezpieczenia – ocena składki, rentowności oraz (kliknij po szczegóły) ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i określanie wysokości marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym; kalkulowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z papierami wartościowymi jak i wysokością stóp procentowych), kredytowego (związanego z kondycją finansową odbiorców) oraz operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości przedsiębiorstwa opierając się o metodykę Embedded Value oraz Appraisal Value; kalkulowanie podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, będących podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc aktuariusz określa, klasyfikuje oraz szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz TUW, kontrolę aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, kreowanie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów podstawowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze i inne (tutaj uzyskasz więcej informacji).