Czym zajmuje się aktuariusz? Charakterystyka zawodu.

przez | 10 lipca 2021
Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Zazwyczaj zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W Polsce, aby być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, opinię o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany roczny staż pod opieką aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy aktuarialne mają miejsce co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i przeprowadzane są w formie 4-częściowego testu, którego każda część ma 10 pytań które obejmują jeden blok tematyczny z każdego z czterech bloków tematycznych. Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstruowanie produktów w taki sposób, aby oczekiwany poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Kluczowymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza są szacowanie produktów ubezpieczenia – ocena składki, rentowności oraz (kliknij po szczegóły) ustalanie szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i określanie wysokości marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym; kalkulowanie: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (zw.

Przypadł Ci do gustu nasz opis? Zatem czytaj to adwokat wrocław rozwód, na co masz chęć na następnej stronie, którą z pasją dla Ciebie opracowaliśmy.

z papierami wartościowymi jak i wysokością stóp procentowych), kredytowego (związanego z kondycją finansową odbiorców) oraz operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości przedsiębiorstwa opierając się o metodykę Embedded Value oraz Appraisal Value; kalkulowanie podstawowych części które wpływają na wzrost Embedded Value, będących podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc aktuariusz określa, klasyfikuje oraz szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz TUW, kontrolę aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, kreowanie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów podstawowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze i inne (tutaj uzyskasz więcej informacji).