Co to jest wspólnotowy znak towarowy

przez | 8 lipca 2021
Termin prawo własności intelektualnej, dotyczy każdych wytworów ludzkiego umysłu, jak i zasad do użytkowania ich . Prawo własności intelektualnej umożliwia zapewnienie sobie monopoli właśnie w aspekcie niefizycznych detali przedsiębiorstwa.

Przedmiotem ubezpieczenia nie są sprawy konkretne, lecz pewne dobra tworzące fakty o charakterze niematerialnym. Dobra niematerialne to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nie mające formy fizycznej. Ustanawiają one skutek trzech twórczości, artystycznej, naukowej i wynalazczej. Właściwością wspólną każdych praw własności intelektualnej jest to, że zapewniają upoważnionemu sposobność przerwania drugim pewnych czynności złączonych na ogół z gospodarczą eksploatacją dóbr będących obiektem ubezpieczenia. Patentem jest prawo jedyne udostępniane na wymysł, który jest produktem bądź tokiem dostarczającym oryginalnego rozwiązania osiągania czegoś, bądź pomysłem nowatorskiego podejścia technicznego problemu.

patent

Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com

Wspólnotowy znak towarowy ma jednolity zakres i musi odróżniać towary lub usługi realizowane przez dane przedsiębiorstwo od innych. Na wspólnotowy znak towarowy powinny składać się każde elementy, jakie mogą zostać wyrażane w formie graficznej, czyli w szczególności słowa, symbole, rysunki. Znak mogą otrzymać wszelkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym podmioty prawa ogólnego, natomiast po zarejestrowaniu znaku jego posiadacz zdobywa jedyne prawa do niego.

Prawo osłonowe użyczone na wspólnotowy znak towarowy sprawia, że właściciel z wyłączeniem innych osób, jakie nie posiadają jego zgody, może stosować go w obrocie handlowym wspólnotowego znaku towarowego. Równocześnie właściciel może zakazać odrębnym podmiotom posługiwania się znakowaniami tożsamymi z jego znakiem dla oznaczenia identycznych towarów albo usług. Posiadacz, którego wspólnotowy znak towarowy cieszy się sławą na rynku, może również zakazać innym podmiotom wykorzystywania naznaczenia jednakowego albo analogicznego z jego symbolem.